Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Tämä on Lohimesta Oy:n henkilötietolain 10§ ja 24§ ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 1.11.2019.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Lohimesta Oy (Y-tunnus 1004373-3), Seestantie 129, 15460 MÄKELÄ

 1. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Yhteyshenkilö:
Jukka Ruhberg, 040-5101232
Lohimesta Oy

jukka.ruhberg@gmail.com

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

-asiakassuhteen ylläpito

-arvontojen ja kampanjoiden hallinnointi
-palautteen käsittely ja yhteydenpito
-verkkosivustojen käyttäjäanalyysi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään asiakassuhteeseen liittyvä tarpeellisia tietoja:

Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista, tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Kotisivujen käyttöön liittyvät tiedot mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

 1. TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään myynnin, tarjousten, sopimusten, arvontojen ja palautteiden yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

 1. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

 1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Lohimestan lohiarvontoihin liittyviä asiakastietoja ei tallenneta rekisteriin.

 1. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä tai yrityksellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.